LOGO

WOJEWÓDZKIE BIURO URBANISTYCZNE

Studium zagospodarowania przestrzennego pogranicza polsko – czeskiego – część polska - 2004r.
Opracowanie zostało sporządzone w latach 2004-2005 przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu, na zlecenie Departamentu Ładu Przestrzennego Ministerstwa Infrastruktury. Powstało ono niemal równolegle do analogicznego opracowania po stronie czeskiej.

Zasadniczym celem Studium było określenie strategicznych kierunków rozwoju dla polskiej części pogranicza. Ambicją autorów stała się próba odpowiedzi na szersze wyzwania, wynikające z postępującej integracji w skali globalnej i kontynentalnej, a przede wszystkim z – będącego wyrazem tej integracji – rozszerzenia Unii Europejskiej. Dokument adresowany jest szczególnie do władz samorządowych i rządowych oraz innych organizacji i instytucji.

Dokument obejmuje m.in. analizę uwarunkowań rozwoju przestrzennego, analizę SWOT oraz określa strategiczne kierunki rozwoju przestrzennego polskiej części pogranicza. Obok części tekstowej, zasadniczym elementem „Studium…" jest część kartograficzna, składająca się z dwóch map tematycznych, dotyczących rozwoju gospodarczego oraz elementów ochrony środowiska.
W Wojewódzkim Biurze Urbanistycznym we Wrocławiu opracowano dokument „Studium zagospodarowania przestrzennego pogranicza polsko-czeskiego – Synteza dokumentów krajowych". Wspólny dokument przyjął nową formę, która uwzględnia przyszłą, spodziewaną ewolucję systemów i metod planistycznych i wynika z konieczności "wpisania" ich w kierunki polityki Unii Europejskiej. Dokument ten ma stać się podstawą m.in. do tworzenia programów rozwojowych regionów (województw i krajów) oraz ma pozwolić na planistyczne przygotowanie regionu pogranicza do korzystania ze środków, przeznaczonych na wspomaganie realizacji celów polityk Unii Europejskiej.
Załączniki: StudiumPograniczePLCZ_PL.pdf - pobrano 213 razy.