LOGO

WOJEWÓDZKIE BIURO URBANISTYCZNE

Studium zagospodarowania turystycznego dolnośląskich odcinków szlaków wodnych - 2004r.
Obszar opracowania

Na terenie województwa dolnośląskiego są 24 szlaki kajakowe, w tym jedna droga wodna (Odra), o łącznej długości około 1363 km, z czego około 804 km jest dostępnych bez względu na poziom wody w rzekach.
Studium objęto obszar 95 gmin leżących w bezpośrednim sąsiedztwie 7 głównych szlaków wodnych oraz 10 gmin znajdujących się w bliskości tych szlaków i posiadających na swoim obszarze walory przyrodnicze lub kulturowe.
Strukturę obsługi turystyki wodnej rozpracowano dla 6 największych szlaków wodnych, są to: Odra, Barycz, Bóbr, Bystrzyca, Kwisa i Nysa Kłodzka. Stanowią one łącznie około 50% całej długości dolnośląskich odcinków szlaków wodnych. Nysa Łużycka jako potencjalny szlak wodny wymaga ostatecznego opracowania we współpracy ze stroną saksońską.


Zakres i problematyka studium

Na etapie diagnozy dokonano waloryzacji otoczenia głównych szlaków wodnych, wskazując gminy, w których suma walorów wskazuje na ich turystyczną atrakcyjność i celowość inwestowania w infrastrukturę turystyczną. W waloryzacji brano pod uwagę takie czynniki jak:
1. dostępność komunikacyjną rzeki – warunki dojazdu do rzeki z sieci dróg i kolei,
2. infrastrukturę turystyczną związaną ze szlakami wodnymi oraz potencjalne warunki dla jej lokalizacji,
3. pozostałą infrastrukturę turystyczną w najbliższym otoczeniu rzeki,
4. walory środowiska przyrodniczego i kulturowego w otoczeniu rzeki,
5. ilość i rangę cyklicznych imprez, związanych w jakiś sposób ze szlakiem wodnym i podnoszących jego turystyczną atrakcyjność.

Biorąc pod uwagę specyfikę różnych form turystyki wodnej oraz długość etapów wędrówek w ciągu jednego dnia, studium wskazuje miejscowości, w których powinny być usytuowane miejsca obsługi turystyki wodnej: przystanie dla żeglugi śródlądowej, przystanie dla jachtów i łodzi motorowych oraz kajaków, stacje paliw dla łodzi motorowych a także pola biwakowe, wypożyczalnie sprzętu wodnego itp. Określa także całokształt turystyczno - rekreacyjnych atrakcji w otoczeniu miejsc obsługi turystyki wodnej, jako szansę dla przyciągnięcia turysty.
Takie kompleksowe spojrzenie na całość szlaków wodnych i ich przyszłościowe zagospodarowanie turystyczne powinno ułatwić koordynację działań na różnych szczeblach decyzyjnych.


Poniżej w załącznikach zamieszczony został dokument Studium wraz z mapami.<
Załączniki: mapa_SZTDOSW_odra.jpg - pobrano 152 razy.
mapa_SZTDOSW_nysa_luzycka.jpg - pobrano 162 razy.
mapa_SZTDOSW_nysa_klodzka.jpg - pobrano 169 razy.
mapa_SZTDOSW_bystrzyca_klodzka.jpg - pobrano 151 razy.
mapa_SZTDOSW_bobr_kwisa.jpg - pobrano 166 razy.
studium_SZTDOSW.pdf - pobrano 269 razy.