LOGO

WOJEWÓDZKIE BIURO URBANISTYCZNE

Studium osi rozwoju LGOM  Brama Lubawska - 2001r.
Studium rozważa nad szansami rozwojowymi gmin położonych wzdłuż trasy projektowanej autostrady A-3 (drogi ekspresowej S-3) wewnątrz województwa dolnośląskiego. Opracowanie zawiera rozpoznanie polityki przestrzennej gmin ze szczególną uwagą na program Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.

Zasadniczym celem opisanym w opracowaniu jest zwiększenie przepustowości tego ważnego szlaku komunikacyjnego i dostosowanie go do ciężkiego transportu, ze wskazaniem na zadania do najpilniejszego wykonania. Na obszarze LGOM istnieje możliwość przebudowy istniejącej drogi Nr 3 do parametrów drogi ekspresowej. Natomiast problematyczny jest odcinek na południe od Legnicy, gdyż tam należałoby drogę ekspresową poprowadzić po nowej trasie. Jednym z najlepszych pomysłów jest wykorzystanie trasy zaplanowanej dla autostrady A-3. Trasa ciągu dróg nr 3 i nr 5 od Legnicy do Lubawki mimo modernizacji powinna docelowo służyć do obsługi ruchu lokalnego. Wybudowanie nowej drogi ekspresowej spełniającej wymogi techniczne na śladzie autostrady A-3 oferowałoby w przyszłości możliwość jej późniejszego doprowadzenia do parametrów autostrady. Taka koncepcja wydaje się najbardziej korzystna, ze względu na przyszłościowe modernizacje. Na obszarze LGOM wiązałaby się z ominięciem obszarów największego zainwestowania dzięki budowie nowego odcinka drogi na północ od Legnicy.

W dokumencie rozpoznano także główne problemy występujące w obszarze LGOM. Problemy te dotyczą przemysłu i jego alternatyw oraz przywrócenia równowagi środowiska przyrodniczego. W południowej części osi rozwoju, za sprawy pierwszoplanowe uznano: przezwyciężanie narastającego bezrobocia i ochronę środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz rozbudowę infrastruktury technicznej, jako warunki rozwoju turystyki – alternatywy dla upadającego przemysłu.
Załączniki: SOR_LGOM_brama_lubawska_2001.pdf - pobrano 175 razy.