LOGO

WOJEWÓDZKIE BIURO URBANISTYCZNE

Strategia rozwoju pogranicza polsko-czeskiego 2000 r.
Dokument planistyczny powstały w 2000 roku mający za zadanie ukierunkowanie polityki gmin regionu pogranicza polsko-czeskiego we właściwych kierunkach rozwoju, z uwzględnieniem poszczególnych sektorów i obszarów. Strategia rozwoju pogranicza ma raczej uzupełniać ustalenia z innych dokumentów, czyli dodać do ich ustalonych kierunków rozwoju regionalnego, które są niezbędne dla realizacji celu strategicznego rozwoju pogranicza. Cel ten wynika ze zwornikowej funkcji obszaru na styku rozwijających się struktur społecznych, gospodarczych i przestrzennych sąsiadujących krajów.

Strategia pogranicza uzupełnia strategie narodowe, regionalne i lokalne po obu stronach granicy. Władze szczebla regionalnego i lokalnego mogą przygotowywać propozycje projektów, związanych z rozwojem pogranicza, zgodnych z ich potrzebami, możliwościami i aspiracjami.

Praca nad strategią rozwoju pogranicza przebiegała w ramach struktur Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. Wiązało się to z uwzględnienia opinii szerokiego kręgu podmiotów regionalnych i lokalnych. Aby zapewnić zgodność zapisu dokumentu z innymi dokumentami dotyczącymi problematyki rozwoju na tym obszarze powołano Komitet Strategii. Jego członkami byli przedstawiciele władz centralnych, regionalnych i lokalnych obu krajów. Prace redakcyjne prowadziła Grupa Redakcyjna, powołana przez Przewodniczącego Komisji Międzyrządowej.