LOGO

WOJEWÓDZKIE BIURO URBANISTYCZNE

LGOM CONCEPT - zintegrowana koncepcja lokalizacji biznesu na terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego

LGOM CONCEPT - zintegrowana koncepcja lokalizacji biznesu
na terenie
Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego

„LGOM Concept" jest projektem regionalnym, komponentem międzynarodowego projektu TECNOMAN – Perspectives realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III B – CADSES. Został on sporządzony dla nakreślenia strategii rozwoju lokalizacji biznesu w Legnicko - Głogowskim Okręgu Miedziowym (LGOM). Obszar LGOM zdefiniowano na potrzeby opracowania w granicach 5 powiatów: głogowskiego, polkowickiego, lubińskiego i legnickiego oraz Legnicy, miasta na prawach powiatu.

W warstwie diagnostycznej, opierając się między innymi na wynikach ankietyzacji gmin, scharakteryzowano warunki dla rozwoju biznesu w poszczególnych gminach, biorąc pod uwagę takie czynniki jak:

  • potencjał gospodarczy
  • kapitał ludzki
  • dstępność komunikacyjną,
  • aktywność samorządów

Wyniki diagnozy były przedmiotem dyskusji podczas interaktywnych warsztatów jakie odbyły się 9 listopada 2004 r. w Polkowicach pod hasłem „LGOM – przestrzeń przyjazna biznesowi". Wzięli w nich udział przedstawiciele zainteresowanych gmin oraz zaproszonych instytucji.

W części wynikowej studium skoncentrowano się na czterech głównych ośrodkach rozwoju LGOM: Legnicy, Lubinie, Głogowie i Polkowicach. Nakreślono w niej wizję rozwoju LGOM  opierającą się na 4 założeniach:

  • wzroście znaczenia LGOM jako węzła komunikacyjnego, w którym krzyżują się wysokiej jakości szlaki drogowe, kolejowe, wodne i lotnicze,
  • wzmocnieniu pozycji czterech głównych ośrodków: Legnicy, Lubina, Głogowa i Polkowic, które zapewnią większość miejsc pracy dla całego regionu LGOM,
  • rrozwoju funkcji szczególnych, wykorzystujących naturalne predyspozycje, które staną się dodatkowym atutem LGOM,
  • większym zróżnicowaniu struktury gospodarczej obszaru, przy zachowaniu wysokiej pozycji KGHM Polska Miedź S.A., który będzie jednocześnie inwestował w inne dziedziny działalności.

Studium formułuje cele i zadania zmierzające do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej
głównych ośrodków rozwoju oraz zakreśla pola współpracy pomiędzy partnerami

Partnerstwo, polegające na włączaniu w proces podejmowania decyzji i ich realizację instytucji i środowisk regionalnych i lokalnych, jest jedną z zasad wdrażania Funduszy Strukturalnych.