LOGO

WOJEWÓDZKIE BIURO URBANISTYCZNE

VIA MONTANA
„Studium rozwoju turystycznej drogi dla zmotoryzowanych Via Montana” jest finalnym rezultatem działań, podjętych przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (w imieniu Województwa Dolnośląskiego), w ramach międzynarodowego projektu ED-CIII „Via Regia” - akcji 5.4 (Development of tourist route). Projekt o pełnej nazwie „European Development Corridor C-III”, był realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIB CADSES i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF). Projekt rozpoczął się w lipcu 2005r i trwał do końca pierwszego kwartału 2008r.

Cele opracowania
 • -wypromowanie trasy turystycznej dla zmotoryzowanych - Via Montana - jako atrakcji konkurencyjnej w obszarze Środkowej Europy,
 • -wskazanie możliwości rozwoju i promocji pasma turystycznego Via Montana jako obszaru aktywizacji społeczno-gospodarczej terenów górskich i pogórza Sudetów i Karpat, w oparciu o sektor turystyki.

Zakres opracowania
 • -Obszar czterech krajów:
 • RFN (tereny w Saksonii i Turyngii),
 • Polska (województwa dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie),
 • Republika Czeska (kraj morawsko-śląski, olomuniecki, pardubicki, kralowohradecki, liberecki oraz ujski),
 • Słowacja (kraj preszowski, żylinski, trenczyński i koszycki).
 • -Ogółem powierzchnia ok. 130 000 km2,
 • -Długość granic państwowych ok 1564 km,
 • -154 jednostek NUTS 4 (Polska, Republika Czeska i Słowacja) oraz 42 jednostek NUTS 3 (Niemcy).

Struktura dokumentu
 • -CZĘŚĆ TEKSTOWA
 • Diagnoza stanu
 • Przebieg trasy
 • Strategia wdrożenia projektu
 • -CZĘŚĆ KARTOGRAFICZNA
 • Podział fizyczno – geograficzny, skala 1: 1 000 000
 • Struktura osadnicza, skala 1: 1 000 000
 • Infrastruktura komunikacyjna, skala 1: 500 000
 • Walory środowiska przyrodniczo – krajobrazowego i kulturowego, skala 1: 500 000
 • Walory turystyczno – rekreacyjne, skala 1: 500 000
 • Zagadnienia społeczno – gospodarcze, 1:2 000 000


 • Etapy prac nad projektem

  Mapa finalna