LOGO

WOJEWÓDZKIE BIURO URBANISTYCZNE

Aktualizacja „Studium wydobycia i transportu surowców skalnych na Dolnym Śląsku. Stan i perspektywy”
W dniu 30 kwietnia 2012 roku uchwałą nr 2197/IV/12 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął aktualizację (aneks) „Studium wydobycia i transportu surowców skalnych na Dolnym Śląsku. Stan i perspektywy”.

Studium stanowi aktualizację opracowania przyjętego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4297/III/10 z dnia 11 maja 2010 r. i opublikowanego w Studiach nad Rozwojem Dolnego Śląska nr 1/34/2009.
Aktualizacja opracowania podyktowana była dynamicznymi zmianami w zakresie gospodarki i transportu surowców skalnych obserwowanymi w przestrzeni województwa dolnośląskiego. W szczególności druga edycja Studium: systematyzuje dotychczasową wiedzę na temat zasobów i wydobycia surowców skalnych w województwie, analizuje trendy w zakresie wydobycia i transportu surowców skalnych oraz zawiera opis instrumentów regionalnej polityki przestrzennej w zakresie ochrony zasobów tych kopalin.
Wnioski i zalecenia wynikające z Aktualizacji Studium stanowią podstawę do formułowania opinii Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawach ochrony i gospodarki zasobami surowców skalnych oraz ich transportu.
Załączniki: Mapa przegladowa - pobrano 1031 razy.
Uchwala 2196 - pobrano 1059 razy.
Uchwala 2197 - pobrano 1042 razy.
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_2197.pdf - pobrano 905 razy.