LOGO

WOJEWÓDZKIE BIURO URBANISTYCZNE

Studium zagospodarownia przestrzennego pasma Odry w granicach woj. dolnośląskiego
W wyniku podpisanego Porozumienia Marszałków województw nadodrzańskich (24.07.2000r.) podjęto wspólne prace nad studium zagospodarowania przestrzennego pasma Odry. Opracowanie, związane tematycznie z Programem dla Odry – 2006 i będące jego przestrzennym rozwinięciem, wykonywane jest samodzielnie przez pięć województw nadodrzańskich z zachowaniem wspólnych standardów merytorycznych i technicznych. Część obejmująca województwo dolnośląskie w granicach 29 gmin w dolinie Odry opracowuje Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu. Opracowanie wytycza wspólne kierunki polityki przestrzennej dla pasma Odry, zapewniające: bezpieczeństwo powodziowe, ochronę przyrodniczych i kulturowych wartości obszaru z wykorzystaniem walorów środowiska, utrzymanie funkcji transportowej Odry oraz rozwój energetyki wodnej. Przyjęty zakres opracowania obejmuje: diagnozę stanu delimitacją granic, bariery i zagrożenia rozwoju, koncepcję zagospodarowania, działania programowe i instrumenty osiągnięcia celów.

Studium jest częścią planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego, wchodzi w jego skład jako studium obszaru problemowego.

Termin realizacji studium obejmuje okres od lipca 2000 r. do grudnia 2001 r. WBU wykonuje również prace organizacyjno – techniczne, będące przedmiotem porozumienia: organizuje spotkania i prace Komitetu Sterującego, opracowuje raporty kwartalne, opracowuje standardy dla prac planistycznych, zorganizowało wstępną konferencję „Zagospodarowanie przestrzenne pasma Odry". WBU jest również wykonawca syntezy wszystkich 5 studiów wojewódzkich. Syntezę sporządza się na podstawie materiałów przekazywanych sukcesywnie przez wykonawców opracowań wojewódzkich.
FINALNA WERSJA OPRACOWANIA!

I. Uwarunkowania przestrzenne. Diagnoza stanu.

II. Bariery i zagrożenia rozwoju przestrzennego.

III. Kierunki polityki przestrzennej.

Załączniki: Pełny tekst - pobrano 1287 razy.