LOGO

WOJEWÓDZKIE BIURO URBANISTYCZNE

Opracowanie ekofizjograficzne

Pełne opracowanie dostępne pod adresem: eko.wbu.wroc.pldo przeglądania interaktywnej mapy wymagany Ingernet Explorer 6


Cel i zakres opracowania.
Dokument jest nowym typem opracowania określającego przyrodnicze uwarunkowania dla zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego. Poprzez kompleksowe ujęcie problematyki związanej ze stanem i zasobami środowiska oraz ich przekształceniami, wskazuje możliwości wykorzystania walorów środowiska województwa dla różnych form działalności człowieka - zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Przyczynia się w ten sposób do utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska na obszarze Dolnego Śląska.
Opracowanie zawiera m.in.: aktualne informacje o zasobach i stanie środowiska regionu, zmianach klimatycznych, informacje na temat aktualnych i projektowanych systemów ochrony przyrody, charakterystykę zagrożeń powodziowych oraz w rozdziale podsumowującym – wskazanie możliwości rozwoju i ograniczeń dla różnych rodzajów użytkowania i form zagospodarowania terenu.


Przebieg prac.
Prace nad dokumentem zostały zainicjowane w 2003 roku. Po uzyskaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (WBU) jako przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przystąpiło do realizacji zadania.
Rzetelne wykonanie Opracowania ekofizjograficznego, według określonego w stosownych rozporządzeniach zakresu tematycznego, wymagało współdziałania z instytucjami posiadającymi odpowiedni potencjał naukowy i badawczy. WBU podjęło w tym celu współpracę z dolnośląskimi, regionalnymi oddziałami: Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowego Instytutu Geologicznego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz przedstawicielami ośrodków naukowych zajmującymi się problematyką ochrony zasobów przyrodniczych i krajobrazowych: Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Instytutu Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu. Zaangażowanie wymienionych instytucji pozwoliło na uzyskanie najwyższego poziomu merytorycznego publikacji.
Zwieńczeniem prac jest publikacja Opracowania ekofizjograficznego w formie książkowej (z dołączoną płytą CD z mapami o wysokiej rozdzielczości) oraz umieszczenie opracowania w wersji elektronicznej na serwerze internetowym WBU. Publikacja jest obecnie przekazywana samorządom oraz zainteresowanym instytucjom i organizacjom.
Wersja elektroniczna opracowania zawiera pełną treść publikacji oraz, dodatkowo część graficzną – mapy tematyczne, przygotowaną w sposób umożliwiający aktywne korzystanie z jej zawartości. Oznacza to przede wszystkim możliwość generowania własnych map poprzez włączanie , bądź wyłączanie dostępnych na serwerze warstw tematycznych przez użytkownika korzystającego zdalnie z udostępnionej aplikacji do ich przeglądania. Możliwe jest również wyszukiwanie informacji poprzez wykonywanie zapytań, generowania legend do map i ich drukowanie.
W celu umożliwienia aktualizowania danych zawartych w dokumencie, zastosowano narzędzie pozwalające na bieżące wprowadzanie zmian do jego wersji elektronicznej. Dzięki temu możliwe będzie korzystanie z opracowania również w latach następnych.

Wykorzystanie opracowania
Zawarta w monografii całościowa informacja o środowisku i kierunkach jego przekształceń będzie stanowić niezbędny punkt wyjścia do przygotowania przeglądu i raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego w regionie, aktualizacji Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego oraz innych dokumentów realizowanych na szczeblu regionalnym.
Opracowanie będzie także stanowić podstawę do wykonywania opracowań środowiskowych w skali lokalnej, gdyż umożliwi sporządzanie pełniejszych ocen oddziaływania na środowisko - z wykorzystaniem uwarunkowań w skali regionalnej.
W związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska, w tym procedurami przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko, opracowanie będzie pomocne przy przeprowadzaniu procesów inwestycyjnych na terenie województwa.
Ponadto poprzez szerokie i nieodpłatne rozpowszechnianie, przede wszystkim w prezentowanej tutaj wersji internetowej, Opracowanie ekofizjograficzne dla województwa dolnośląskiego będzie służyło popularyzowaniu wiedzy o środowisku Dolnego Śląska i jego zagrożeniach, pozwoli na usystematyzowanie wiedzy o aktualnym stanie środowiska w regionie i przełożenie zasad ekorozwoju do opracowań lokalnych.