LOGO

WOJEWÓDZKIE BIURO URBANISTYCZNE

Studium uwarunkowań przestrzennych dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w województwie dolnośląskim
Celem Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim jest rzetelna ocena przyrodniczo - przestrzennych, prawnych i technicznych uwarunkowań, związanych z możliwymi lokalizacjami parków wiatrowych na terenie województwa, służąca minimalizowaniu potencjalnych konfliktów i ponoszonych kosztów już na etapie wyszukiwania bądź planowania lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Dla potrzeb opracowania zlecono wykonanie ekspertyz: ornitologicznej, chiropterologicznej i klimatycznej (zamieszczonych poniżej).

Prace nad dokumentem trwały od miesiąca lutego 2009 do września 2010. Projekt dokumentu był udostępniony do wglądu w siedzibie WBU we Wrocławiu oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Biura. Został zaprezentowany w dniu 2 czerwca 2010 r. na Seminarium, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządów i środowisk zainteresowanych problematyką energetyki wiatrowej. Projekt studium zaprezentowany został także podczas licznych spotkań m.in.: (komisje sejmikowe, Regionalna Rada Ochrony Przyrody, Polski Klub Ekologiczny) natomiast za pośrednictwem Radnych Województwa Dolnośląskiego trafił do społeczności lokalnych. Po rozpatrzeniu opinii i wniosków (Uchwała nr 4801/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu "Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim") Zarząd przyjął dokument (Uchwała Nr 4857/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 sierpnia 2010 r.).

W związku z dynamicznym wzrostem liczby opracowań planistycznych udostępniających tereny dla lokalizacji energetyki wiatrowej i związanych z tym częstszych sprzeciwów społecznych oraz dezaktualizacją części istotnych przepisów, danych i informacji, podjęto decyzję o konieczności aktualizacji Studium. Prace nad aktualizacją opracowania zostały zakończone, projekt aktualizacji zostanie w najbliższym czasie przekazany do akceptacji Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.

Wnioski i zalecenia wynikające ze Studium stanowią obecnie podstawę do formułowania opinii Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawach związanych z rozwojem energetyki opartej na źródłach odnawialnych, w szczególności energetyki wiatrowej. Opracowanie jest narzędziem wspomagającym przy podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych, a jego zapisy mają jedynie charakter nieobligatoryjnych wytycznych.


*Granice obszarów NATURA 2000 zaprezentowane zostały w Opracowaniu wg stanu na kwiecień 2010 r. Aktualne informacje na temat stanu wdrażania sieci NATURA 2000 w Polsce znajdują się na stronie:
http://natura2000. gdos.gov.pl/natura2000/pl/aktualnosci.php .
Załączniki: Tekst Studium - pobrano 971 razy.
Studium - załączniki - pobrano 1024 razy.
Mapa - Obszary ograniczeń - pobrano 1049 razy.
Mapa - Synteza - pobrano 1048 razy.
Ekspertyza chiropterologiczna - pobrano 888 razy.
Ekspertyza ornitologiczna - pobrano 851 razy.
Ekspertyza meteorologiczna - pobrano 958 razy.