LOGO

WOJEWÓDZKIE BIURO URBANISTYCZNE

Ochrona Środowiska Przyrodniczego

Ochrona dziedzictwa kulturowego

Sfera gospodarcza - komunikacja

System osadniczy,
struktura funkcjonalno - przestrzenna

Infrastruktura techniczna

Ochrona przeciwpowodziowa