Warning: PHP Startup: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /3.3.1/strony/index.php:3) in /3.3.1/strony/index.php on line 4

Warning: PHP Startup: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /3.3.1/strony/index.php:3) in /3.3.1/strony/index.php on line 4

In translation...

Przedmiotem opracowania studium jest wyznaczenie korytarza drogowego dla trasy integrującej południowy obszar województwa dolnośląskiego wraz z powiązaniami Północ – Południe.

Obszar objęty niniejszą analizą zlokalizowany jest w południowej części województwa dolnośląskiego i opolskiego. W stanie istniejącym, przedmiotowy ciąg drogowy przechodzi przez dwanaście powiatów i trzydzieści osiem gmin (gminy miejskie, gminy wiejskie, miasta na prawach powiatu) województwa dolnośląskiego oraz przez jedną gminę województwa opolskiego.

Opracowanie jest częścią międzynarodowego projektu Via Regia Plus (działanie 3.3.1 Multimodalna dostępność obszarów przygranicznych, województwo dolnośląskie – transport drogowy), który jest elementem programu rozwoju III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego (Oś Centralna) w rejonie Europy Środkowej. Program jest realizowany i dofinansowany w ramach programu Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) – komponent Europa Centralna.

Należy podkreślić, iż ze względu na ilość jak również duże znaczenie występujących uwarunkowań, zdecydowano o poprowadzeniu nowych wariantów z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej sieci drogowej.

Aby wybrać w sposób niezależny najbardziej odpowiednie rozwiązanie, które z jednej strony wpisywałoby się w założone kryteria i cele, z drugiej zaś ograniczało konfliktowość z obszarami cennymi przyrodniczo, przeprowadzono ocenę wariantów za pomocą Metody Wielokryterialnego Wspomagania Decyzji zwanej także Metodą Analizy Hierarchii (AHP – ang. Analityc Hierarch Process) Przy porównywaniu wariantów analizowanej inwestycji przyjęto osiem kryteriów oceny, które uwzględniały cele opracowania. Wariantem najbardziej odpowiadającym przyjętym założeniom – tj. spełniającym przyjęte oczekiwania – został wybrany wariant prośrodowiskowy.

Należy podkreślić, iż dzięki przeprowadzonej metodą ekspercką niezależnej ocenie, wybrane rozwiązanie łącząc najważniejsze ośrodki gospodarcze i turystyczne, w najmniejszym stopniu oddziałuje na obszary cenne przyrodniczo a także jest zoptymalizowane pod kątem ekonomicznym. Rozwiązanie takie będzie więc najbardziej realnym i najszybszym do realizacji wariantem.